green-header

Новини

News image

Три фонда започват да инвестират в ДЦК

От декември 2019 г. три от договорните фондове – „ДСК Алтернатива 1“, „ДСК Алтернатива 2“ и „ДСК Алтернатива“ започнаха за инвестират и в ценни книжа, които са издадени или гарантирани от държави. Макар фондовете да имаха възможност за подобни инвестиции след промяна на Правилата им през 2018 г., досега техните инвестиции бяха насочени предимно към банкови депозити.
При сегашните пазарни условия лихвите по банковите депозити са практически нулеви, а за големите корпоративни и институционални клиенти (в т.ч. и договорните фондове) повечето търговски банки у нас начисляват дори и отрицателни лихви за средствата по сметки и депозити. Това е и основната причина за включване на нови финансови инструменти в портфейлите на фондовете като по този начин се търсят възможности за постигане на по-добър резултат от инвестициите. Инвеститорите в трите фонда следва да имат предвид, че добавянето на ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, в кръга на използваните инструменти би могло да подобри доходността на тези фондове, но също така ще повиши и волатилността в цената на дял - възможни са текущи колебания в цената на дял както повишения, така и понижения. Тъй като частта от инвестициите в ценни книжа издадени или гарантирани от държави в портфейлите на тези фондове ще бъде ограничена до около 50% от активите им, а същевременно срокът им до падеж ще бъде ограничен до 5 години,  то флуктуациите в цената на дял следва да бъдат незначителни.
Всички инвеститори имат възможност ежемесечно да се информират за структурата на портфейла на фондовете и за техните резултати чрез месечните бюлетини, публикувани на сайта на „ДСК Управление на активи“ АД и разпространявани в клоновете и офисите на Банка ДСК, които дистрибутират договорни фондове.