green-header

Новини

News image

Тримесечни отчети към 30.06.2008 г. на договорните фондове, управлявани от "ДСК Управление на активи" АД

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява всички заинтересовани, на основание чл.191 от ЗППЦК, че е представило на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса – София” АД, тримесечни отчети към 30.06.2008 г. на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс”, „ДСК Растеж” и „ДСК Имоти”. Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница: www.dskam.bg и на адрес: гр.София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 19, ет. 7, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.