green-header

Новини

News image

Съобщение за стартиране на публичното предлагане на дялове на ДФ „ДСК Стабилност – Американски акции”, ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро"

„Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява инвеститорите, че публичното предлагане на дяловете на ДФ „ДСК Стабилност – Американски акции”, ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” започва от 04 март 2013 г.

Основни инвестиционни цели на "ДСК Стабилност - Американски Акции" са (представени в следния приоритет):
- защита на стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда;
- доколкото е съвместимо с горепосочената цел – нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на нисък до умерен риск;
- осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове през „отворения период”.

С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели на Фонда, дейността му ще бъде разделена на отделни цикли, всеки от които ще включва два периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”. Дяловете ще се продават и изкупуват обратно без прекъсване през двата периода, но ще се прилагат различни такси за сметка на инвеститорите при издаване и обратно изкупуване.
Минималната стойност на дяловете, които инвеститорът може да закупи по една сделка, е 500 лв.


"ДСК Фонд на паричния пазар" и "ДСК Фонд на паричния пазар в евро" са колективни схеми от отворен тип за инвестиране преимуществено в инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа, търгувани на българския паричен и капиталов пазар, както и във влогове в кредитни институции. Всеки един от Фондовете представлява фонд на паричния пазар по смисъла на Насоките на Комитета на Европейските регулатори за ценни книжа относно обща дефиниция за европейските фондове на паричния пазар от 19 май 2010 г. (Насоки на CESR 10-049) и спазва всички изисквания, установени в тях, в това число относно кредитно качество на инструментите, в които инвестира и матуритет на портфейла (WAL и WAM), с цел по-ефективно управление на рисковете, свързани с дейността му.
Инвестиционната стратегия на ДСК Фонд на паричния пазар и ДСК Фонд на паричния пазар в евро предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна инвестиционна стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на Фондовете при малки флуктуации.
Минималната стойност на дяловете, които инвеститорът може да закупи по една сделка, е 500 лв. за ДСК Фонд на паричния пазар, съответно 250 евро за ДСК Фонд на паричния пазар в евро.


Инвеститорите могат да подадат поръчка за покупка на дялове на Фондовете в по-големите офиси на дистрибутора на дяловете – „Банка ДСК” ЕАД (Приложение № 1 към проспектите на Фондовете), а институционални инвеститори - и в офиса на УД, всеки работен ден, но не по-късно от 17.00 часа, освен в случаите на временно спиране на емитирането.


Инвеститорите - физически лица, които ползват услугата „ДСК Директ” на „Банка ДСК” ЕАД, могат да подават и електронни поръчки за покупка на дялове на Фондовете, след подаване на поне една (първа) поръчка-договор на хартиен носител „на гише”.


Публичното предлагане на дялове на Фондовете се извършва съгласно проспекти за публично предлагане на дялове, потвърдени от КФН с решения №№ 98-ДФ/08.02.2013 г., 99-ДФ/ 08.02.2013 г. и 100-ДФ/ 08.02.2013 г. Проспектите съдържат освен подробна информация относно продажбата на дяловете и обратното им изкупуване и свързаните с тях плащания, също и информация за инвестиционните цели и стратегия на Фондовете, основните рискове, свързани с инвестициите и друга съществена за инвеститорите информация. Проспектът и Документът с ключова информация за инвеститорите на всеки един Фонд са на разположение на инвеститорите в офисите на „Банка ДСК” ЕАД, които дистрибутират дяловете на Фондовете, през работното им време и на електронната страница на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg. Информацията е налична на български език.

Допълнителна информация можете да получите на адреса на УД „ДСК Управление на активи”, гр. София, ул. „Цар Калоян”, № 1, ет. 4, тел: (2) 930 10 00, лице за контакт Галина Димитрова от 9:00 до 17:30 ч.