green-header

Новини

News image

Съобщение за първия отворен период (02 май – 20 юни 2012 г., включително) за предлагане на дялове на ДФ “ДСК Стабилност – Европейски акции”

Във връзка със стартирането на публично предлагане на дяловете на "ДСК Стабилност – Европейски акции","ДСК Управление на активи" АД уведомява инвеститорите, че:

Първият отворен период от инвестиционния цикъл на Фонда, съгласно неговия проспект, ще бъде от 02 май 2012 г. до 20 юни 2012 г., включително.

ДФ “ДСК Стабилност – Европейски акции” (Фонда) е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и има следните основни характеристики:

Представените данни са на база проспект за първично публично предлагане на дялове на ДФ "ДСК Стабилност - Европейски акции", потвърден от КФН с решение № 213-ДФ/23.03.2012 г., който съдържа пълната информация за дейността на Фонда.

Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Цар Калоян” №1, ет.4, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg