green-header

Новини

News image

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ВЪВ ВСИЧКИ ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ УД „ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ“ АД

На 14.10.2020 г. влезнаха в сила промените в правилата на договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД (фондовете), за които бяхте уведомени със съобщение на интернет страницата на Дружеството от 17.09.2020 г. Във връзка с това в периода 14.10.2020 г. – 16.10.2020 г. бе спряно издаването и обратното изкупуване на дялове и бяха извършени следните действия:

1. Дяловете на всеки притежател на дялове, който имаше сключен Договор за покупка и обратно изкупуване на дялове на договорни фондове с дистрибутора Банка ДСК АД към 14.10.2020 г., бяха прехвърлени служебно от клиентската подсметка на притежателя на дялове, открита към сметката на Управляващото дружество, по клиентска подсметка на притежателя на дялове, открита към сметката на Банка ДСК АД в Централен депозитар АД.

2. Дяловете на заварените притежатели на дялове, които към 14.10.2020 г. нямаха сключен договор с дистрибутора Банка ДСК АД, бяха прехвърлени служебно по лични сметки на притежателите на дялове в Централния депозитар.

Обратното изкупуване на дялове на всички договорни фондове, управлявани от ДСК Управление на активи АД, ще бъде възобновено на 19.10.2020 г. Емисионните стойности и цените на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване ще бъдат обявени в работния ден, предхождащ възобновяването (на 16.10.2020 г.). Поръчките, приети на 19.10.2020 г., ще бъдат изпълнени по цена, обявена на 20.10.2020 г. на база нетна стойност на активите към 19.10.2020 г.

След възобновяване на издаването и обратното изкупуване на дялове поръчки за дялове от фондовете ще се приемат и контакти с инвеститорите ще се осъществяват само в офисите на Банка ДСК - дистрибутор на дяловете.
Инвеститорите, чиито дялове се намират по клиентска подсметка към сметката на Банка ДСК АД в Централен депозитар АД, могат да подават поръчки във всеки офис на Банката, определен за точка на дистрибуция. За да могат да подадат поръчка за обратно изкупуване на дялове, инвеститорите, чиито дялове се намират по лични сметки в Централния депозитар, ще трябва да посетят някои от офисите на Банката, определени за точка на дистрибуция, за да сключат необходимия договор и да подадат нареждане за прехвърляне на дяловете им по клиентска подсметка към сметката на Банка ДСК АД в Централен депозитар АД.

Актуален пълен текст на Правилата и Проспектите на фондовете може да намерите в поделенията на Банка ДСК, в които се дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време, на интернет страницата на „ДСК Управление на активи” АД: www.dskam.bg, както и в офиса на Управляващото дружество на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч.