green-header

Новини

News image

Промяна в Правила на ДФ “ДСК Имоти”

С Решение № 884-ДФ/ 21.11.2013 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в Правилата на ДФ „ДСК Имоти”. Съгласно приетите изменения, Фондът ще инвестира преимуществено освен в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България или в чужбина, но също така и в други акции на дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акциите в дружества, свързани по друг начин с инвестирането в, управлението или лизинговането на недвижими имоти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от ЗПФИ, или търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 73 от ЗПФИ, в Република България, в друга държава членка или в трета държава.
Промените в Правилата са направени с цел разширяване на инвестиционните възможности на Фонда и осигуряване на допълнителна диверсификация на портфейла му, като те няма да доведат до промяна в рисковия му профил.

Промените влизат в сила на 14-тия ден след датата на оповестяване на одобрението по чл. 18 ЗДКИСДПКИ от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” на Интернет страницата на УД www.dskam.bg, а именно на 19.12.2013 г.

Одобрените Правила на ДФ „ДСК Имоти” и актуализираните Проспект и Ключова информация за инвеститорите може да намерите всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Цар Калоян” № 1, ет. 4, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.