green-header

Новини

News image

Промяна в Правилата на ДФ ДСК „Алтернатива”, ДФ ДСК Алтернатива 1” и ДФ „ДСК Алтернатива 2”

С Решения от 08.10.2019 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в правилата на ДФ ДСК „Алтернатива”, ДФ ДСК Алтернатива 1” и ДФ „ДСК Алтернатива 2”, които влизат в сила на 16.10.2019 г. Считано от тази дата дяловете на горепосочените фондове ще се предлагат само на инвеститори – местни или чуждестранни физически лица. Юридически лица и други правни образувания няма да могат да закупуват дялове директно от горепосочените фондове - те ще могат да придобият дялове като сключат сделка с притежател на дялове, както и в резултат на дарение, наследяване или друга подобна сделка, в който случай за прехвърлянето на дяловете ще следва да ползват услугите на инвестиционен посредник. Независимо от горепосоченото, всички притежатели на дялове, независимо от техния статут, ще продължат да имат еднакви права, включително те ще могат да предявят дяловете си за обратно изкупуване от фондовете по общия ред, предвиден в съответните Правила и в Проспект на фондовете.

Одобрените Правила на ДФ ДСК „Алтернатива”, ДФ ДСК Алтернатива 1” и ДФ „ДСК Алтернатива 2” (в сила от 16.10.2019 г.) може да намерите в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време, на интернет страница на „ДСК Управление на активи”АД- www.dskam.bg, както и в офиса на Управляващото дружество на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч.