green-header

Новини

News image

Промяна в Правилата на "ДСК Стабилност – Немски акции"

С Решение от 21.11.2019 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в правилата на договорен фонд „ДСК Стабилност – Немски акции”, като най-общо измененията се отнасят до следното:
1. Продължителността на всеки инвестиционен цикъл се увеличава и ще бъде приблизително 5 (пет) години, като той отново ще включва два основни периода, наричани условно „отворен” период и „ограничен” период, както и няколко „междинни периода”. Продължителността на „отворения” период ще бъде приблизително 1 (един) месец, а на „ограничения” период – приблизително 5 (пет) години. Всеки „ограничен” период ще включва 4 (четири) „междинни” периода с продължителност около 1 (един) месец, като началото на първия „междинен” период от инвестиционния цикъл е приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на „ограничения” период, а началото на всеки следващ „междинен” период ще e приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на предходния „междинен” период от същия „ограничен” период.
2. Променят се инвестиционните цели на Фонда - той ще се стреми да осигури защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестициите на притежателите на дялове, както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък до умерен риск. „Защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестицията” означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 99 (деветдесет и девет) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.

„ДСК Управление на активи” АД ще продължава да информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” период от инвестиционния цикъл на Фонда, както и за всеки „междинен” период в рамките на „ограничения” период, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:
- на всички „гишета”, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от Фонда;
- на Интернет страницата на Управляващото дружество.

Промените в правилата на Фонда влизат в сила на 02.01.2020 г., когато започва и първият „отворен” период от инвестиционния цикъл на Фонда. Той ще продължи до 14 февруари 2020 г., съответно от 15.02.2020 г. започва първият „ограничен” период.

В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на Фонда в срока до влизане в сила на промените в Правилата.

Одобрените Правила на ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции” (в сила от 02.01.2020 г.) може да намерите в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на Фонда в рамките на работното им време, на интернет страница на „ДСК Управление на активи”АД- www.dskam.bg, както и в офиса на Управляващото дружество на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч.