green-header

Новини

News image

Промяна в Правилата на договорните фондове

Промяна в Правилата на договорните фондове,
управлявани от „ДСК Управление на активи” АД

 

„ДСК Управление на активи” АД уведомява инвеститорите, че на 22.12.2017 г. Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в Правилата на договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД.
Съгласно приетите изменения, считано от 04.01.2018 г. Управляващото дружество спира да начислява надбавка, с която да се увеличава емисионната стойност, съответно отбив, с който да се намалява цената на обратно изкупуване на дялове от управляваните Фондове, с цел покриване на разходите при покупка, съответно обратно изкупуване на дялове. Емисионната стойност на един дял, съответно цената на обратното изкупуване на един дял ще са равни на нетната стойност на активите на един дял на съответния Фонд.
Независимо от посоченото по-горе и съгласно Правилата на всеки Фонд, инвеститорите следва да имат предвид, че при възлагане на дистрибуцията на дялове на даден Фонд на трето лице, е възможно дистрибуторът да начислява за сметка на инвеститора такси при продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, като съгласно договора за дистрибуция размерът на тези такси за един дял не може да надхвърля следните размери:


Максимални такси, начислявани от дистрибутора на дялове от
договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД


Договорен фонд 
Такса при продажба Такса при обратно изкупуване 
ДФ „ДСК Стандарт” до 0.10% от НСАД до 0.10% от НСАД 
ДФ „ДСК Баланс” до 0.30% от НСАД до 0.30% от НСАД 
ДФ „ДСК Растеж” до 1.00% от НСАД до 0.50% от НСАД 
ДФ „ДСК Имоти” до 0.30% от НСАД до 0.30% от НСАД 
ДФ „ДСК Евро Актив” до 0.10% от НСАД до 0.10% от НСАД 
ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции”:   
през „отворен период”: до 0.30% от НСАД до 0.00% от НСАД 
през „междинен период”: до 1.00% от НСАД до 2.00% от НСАД 
през „ограничен период”: до 5.00% от НСАД до 10.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”:   
през „отворен период”: до 0.30% от НСАД до 0.00% от НСАД 
през „междинен период”: до 1.00% от НСАД до 2.00% от НСАД 
през „ограничен период”: до 5.00% от НСАД до 10.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” до 0.00% от НСАД до 0.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” до 0.00% от НСАД до 0.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Алтернатива” до 0.10% от НСАД до 0.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Глобални компании” до 1.25% от НСАД до 0.25% от НСАД 

Одобрените Правила на управляваните от „ДСК Управление на активи” АД договорни фондове (в сила от 04.01.2018 г.) може да намерите всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на „ДСК Управление на активи” АД на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg. Информацията е налична на български език.