green-header

Новини

News image

От 21 септември 2013 г. започва ограничен период на "ДСК Стабилност - Европейски акции"

Във връзка с дейността на ДФ "ДСК Стабилност – Европейски акции", уведомяваме инвеститорите, че считано от 21 септември 2013 г., започва следващия „ограничен период” от инвестиционния цикъл на Фонда, съгласно неговия проспект.
С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели на Фонда, дейността му е разделена на отделни цикли, всеки от които включва два периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”. Дяловете ще се продават и изкупуват обратно без прекъсване през двата периода, но се прилагат различни такси за сметка на инвеститорите при издаване и обратно изкупуване.
През периода 21 септември 2013 г. – 19 септември 2014 г., включително, приложимите такси за покупката и обратното изкупуване на дялове ще бъдат, съответно, 10% от НСАД при покупка и 15% от НСАД при обратно изкупуване на дялове.
Проспектът и документът с ключовата информация на ДФ "ДСК Стабилност – Европейски акции", както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Цар Калоян” №1, ет.4, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.