green-header

Новини

News image

Отчети за четвъртото тримесечие на 2005 г.

Управляващо Дружество “ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ”АД уведомява, че съгласно чл. 95 и чл. 99 от ЗППЦК е представилo в Комисията за Финансов Надзор и “Българска Фондова Борса-София” АД отчети за четвъртото тримесечие на 2005 г. (към 31.12.2005 г.) на организираните и управлявани от Управляващото Дружество договорни фондове “ДСК Стандарт” и “ДСК Баланс”.

Тримесечните отчети на Договорните Фондове са на разположение на заинтересованите лица на Интернет страницата на Управляващото Дружество www.dskam.bg, както и в офиса на Дружеството на адрес: гр. София, ул. “Оборище” № 47, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.