green-header

Новини

News image

Нов инвестиционен цикъл на ДФ “ДСК Стабилност – Европейски акции” с отворен период от 24 юни 2013 г.

Във връзка с дейността на ДФ "ДСК Стабилност – Европейски акции", уведомяваме инвеститорите, че считано от 24 юни 2013 г. (понеделник), започва следващия „отворен период” от инвестиционния цикъл на Фонда, съгласно неговия проспект. С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели на Фонда, дейността му е разделена на отделни цикли, всеки от които включва два периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”. Дяловете ще се продават и изкупуват обратно без прекъсване през двата периода, но се прилагат различни такси за сметка на инвеститорите при издаване и обратно изкупуване.

През периода 24 юни 2013 г. - 20 септември 2013 г., включително, приложимите такси за покупката и обратното изкупуване на дялове ще бъдат, съответно, 0,30% от НСАД при покупка и 0% от НСАД при обратно изкупуване на дялове.
Проспектът и документът с ключовата информация на ДФ "ДСК Стабилност – Европейски акции", както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Цар Калоян” №1, ет.4, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.