green-header

Новини

News image

Нов инвестиционен цикъл на ДФ „ДСК Стабилност – Американски акции” с отворен период от 02 април 2014 г.

Във връзка с дейността на ДФ „ДСК Стабилност – Американски акции”, уведомяваме инвеститорите, че считано от 02 април 2014 г. (сряда), започва следващият „отворен период” от инвестиционния цикъл на Фонда, съгласно неговия проспект. С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели на Фонда, дейността му е разделена на отделни цикли, всеки от които включва два периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”. Дяловете ще се продават и изкупуват обратно без прекъсване през двата периода, но се прилагат различни такси за сметка на инвеститорите при издаване и обратно изкупуване.

През периода 02 април 2014 г. - 18 юни 2014 г., включително, приложимите такси за покупката и обратното изкупуване на дялове ще бъдат, съответно 0.30% от НСАД при покупка и 0% от НСАД при обратно изкупуване на дялове.


Проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „ДСК Стабилност – Американски акции”, както и друга информация, са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК” ЕАД, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg. Информацията е налична на български език.