green-header

Новини

News image

Нов инвестиционен цикъл и отворен период от дейността на ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”

Във връзка с дейността на ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”, уведомяваме инвеститорите, че считано от 21 декември 2019 г. започва нов „отворен период“ и нов инвестиционен цикъл от дейността на Фонда, съгласно неговия проспект.
С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели на Фонда, дейността му е разделена на отделни цикли, всеки от които включва периоди, наречени условно „отворен” и „ограничен”. Дяловете се продават и изкупуват обратно без прекъсване през всеки период, но „Банка ДСК“, която е дистрибутор на Фонда,  прилага различни такси за сметка на инвеститорите при покупка и обратно изкупуване, определени в Тарифата ѝ.
Настоящият „отворен период“ на ДСК Стабилност – Немски акции“ започва от  21 декември 2019 г. и продължава до 14 февруари 2020 г., включително.
Проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”, както и друга информация, са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК” ЕАД, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg Информацията е налична на български език.