green-header

Новини

News image

Нов договорен фонд на „ДСК Управление на активи” АД получи разрешение от КФН

На 6 февруари 2008 г. „ДСК Управление на активи” АД получи разрешение за организиране и управление на договорен фонд „ДСК Имоти”. Това е четвъртият договорен фонд в семейството „ДСК Взаимни фондове”.
Договорен фонд „ДСК Имоти” е с умерено до висок рисков профил и ще инвестира преимуществено  в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритизация на недвижими имоти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България или чужбина. Датата, от която ще започне публичното предлагане на дяловете на фонда, ще бъде определена от Управляващото дружество допълнително.