green-header

Новини

News image

КФН издаде разрешение за промяна в правилата на Договорен Фонд „ДСК Стандарт”

КФН издаде разрешение за промяна в правилата на Договорен Фонд „ДСК Стандарт” (Решение № 628 – ДФ от 07 октомври 2005 г).

„ДСК Стандарт” е един от първите три лицензирани от КФН договорни фонда. На 17 август 2005 г. регулативният орган издаде разрешение на УД “ДСК Управление на активи” АД да организира и управлява Договорен Фонд „ДСК Стандарт” и одобри проспекта за публичното предлагане на неговите дялове (решение № 525 – ДФ на КФН).

„ДСК Стандарт” е колективна схема за инвестиране предимно в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити), както и в корпоративни и общински облигации. Дяловете на Фонда са подходящи за физически и юридически лица, които търсят инвестиция с нисък риск, желаят сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията.

От 1 декември 2005г. ще започне дейността на „ДСК Стандарт” и дяловете му ще се предлагат публично за закупуване чрез по-големите клонове на “Банка ДСК” АД. Инвеститорите ще могат да се запознаят с проспекта на Фонда и да получат допълнителна информация в по-големите офиси на “Банка ДСК” ЕАД, както и от Управляващото Дружество (тел: +359 (2) 942 70 24).