green-header

Новини

News image

Промяна в Правилата на ДФ „ДСК Стабилност - Европейски акции 2”

С Решениe от 11.07.2023 г. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в правилата на договорен фонд „ДСК Стабилност - Европейски акции 2”, които влизат в сила на 09.07.2023 г.

Промените в правилата на фонда се отнасят до следното:

1. Увеличаване на размера на таксата на дистрибутора при продажба на дялове на фонда по време на отворения период

Таксата на дистрибутора при продажба на дялове на фонда по време на отворения период се увеличава, като преди промяната е до 0.30% от нетната стойност на активите на един дял, а след промяната - до 0.50% от нетната стойност на активите на един дял.

Към момента на влизане в сила на промяната фондът е в „ограничен период”, който изтича на 18.12.2026 г., след което започва „отворен период“, по отношение на който се прилага променената такса.

По-долу са посочени всички транзакционни разходи, като в удебелен шрифт е посочена извършената промяна. В случай че инвеститорите желаят да се освободят от дяловете си по време на „ограничения” (включително „междинния“) период от инвестиционния цикъл на фонда, ще се прилагат таксите за съответния период:

При продажба на дялове Управляващото дружество включва в емисионната стойност на дяловете надбавка в размер, както следва:

a) за „отворения” период: 0.00% (нула);

б) за „ограничения” период: 5% (пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял;

в) за „междинния” период: 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял.

Дистрибуторът начислява за сметка на инвеститора такси при продажбата на дялове на Фонда (отделно от горепосочената надбавка) в размер до:

a) за „отворения” период: 0.50% (нула цяло и петдесет стотни на сто) от нетната стойност на активите на един дял;

б) за „ограничения” и „междинния” период: 0.00% (нула).

При обратно изкупуване на дялове Управляващото дружество намалява цената на обратно изкупуване на дяловете с отбив в размер, както следва:

а) за „отворения” период: 0.00% (нула);

б) за „ограничения” период: 10% (десет на сто) от нетната стойност на активите на един дял;

в) за „междинния” период: 2% (две на сто) от нетната стойност на активите на един дял.

Дистрибуторът не начислява за сметка на инвеститорите такси при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

2. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване вече ще се публикуват само на Интернет страницата на управляващото дружество

Изчислените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на Фонда ще се оповестяват до края на работния ден, в който е извършена оценката, само на Интернет страницата на Управляващото дружество: https://dskam.bg/.

Промените в Правилата на Фонда влизат в сила на 09.07.2023 г.

Одобрените Правила на Фонда, както и актуализираните Проспект и Основен информационен документ (в сила от 09.07.2023 г.), може да намерите на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg 

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основен информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf