green-header

Новини

News image

Междинен период от дейността на договорни фондове „ДСК Стабилност – Немски акции" и „ДСК Стабилност – Европейски акции"

Във връзка с дейността договорни фондове „ДСК Стабилност – Немски акции" и „ДСК Стабилност – Европейски акции", уведомяваме инвеститорите в двата фонда, че считано от 1 ноември 2021 г. започва „междинен период” в рамките на настоящия „ограничен период“ от инвестиционния цикъл на всеки от фондовете, съгласно неговия проспект. С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели, дейността им е разделена на отделни цикли, всеки от които включва периоди, наречени условно „отворен” и „ограничен”. Дяловете се продават и изкупуват обратно без прекъсване през всеки период, но се прилагат различни такси за сметка на инвеститорите при покупка и обратно изкупуване.
От 1 ноември 2021 г. до 30 ноември 2021 г. включително („междинен период“) приложимите такси и за двата фонда за покупка и обратно изкупуване на дялове ще бъдат 1.00% от НСАД при покупка на дялове и 2.00% от НСАД при обратно изкупуване на дялове, съгласно действащата тарифа на „Банка ДСК“ и Правилата на фондовете. 
Проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции” и ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции“, както и друга информация, са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК” АД, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg Информацията е налична на български език.