green-header

Новини

News image

04 март – 01 април 2013 г. „отворен” период за предлагане на дялове на ДФ “ДСК Стабилност – Американски акции”

Във връзка със стартирането на публично предлагане на дяловете на "ДСК Стабилност – Американски акции","ДСК Управление на активи" АД уведомява инвеститорите, че:

Считано от 04 март до 01 април 2013 г., включително, е „отворен период” от инвестиционния цикъл на Фонда, съгласно неговия проспект.

ДФ “ДСК Стабилност – Американски акции” (Фонда) е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и има следните основни характеристики:

Забележка: Представените данни са на база проспект за първично публично предлагане на дялове на ДФ "ДСК Стабилност - Американски акции" АД, потвърден от КФН с решение № 98-ДФ/08.02.2013 г., който съдържа пълната информация за дейността на Фонда.