green-header

Новини

News image

Уведомление до инвеститорите в договорни фондове „ДСК Стандарт”, ДСК Баланс”, „ДСК Растеж” и „ДСК Имоти”

Във връзка с подадено от УД "ДСК Управление на активи" АД заявление за окончателно прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати до търговия и на основание чл. 38, ал. 1, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София” АД прекратява окончателно регистрацията на Пазар на колективни инвестиционни схеми на емисиите дялове, издадени от:

- ДФ ДСК Стандарт-София /4DMA/, ISIN код BG9000003053,
- ДФ ДСК Баланс-София /4DMB/, ISIN код BG9000004051,
- ДФ ДСК Растеж-София /4DMC/, ISIN код BG9000004069,
- ДФ ДСК Имоти-София /MDPA/, ISIN код BG9000005082,
считано от 31.03.2010 год.

Прекратяването на регистрацията на Фондовете на „Българска фондова борса-София” АД не оказва влияние върху задължението на Фондовете постоянно да издават (продават) и изкупуват обратно своите дялове чрез офисите (точките за дистрибуция), осигурени от УД „ДСК Управление на активи” АД.