green-header

Новини

News image

Такса за справки във връзка с искания по одиторски проверки на банки

Управителният съвет на УД „ДСК Управление на активи” АД уведомява, че съгласно решение по т. 1 от Протокол № 5 - XII/ 23.12.2015 г. и на основание чл. 44, ал. 3, т. 6 от Устава на Дружеството, считано 23.12.2015 г. е въведена такса в размер на 100.00 (сто) лева без ДДС за издаване на удостоверения, справки, потвърждения и др. документи във връзка с искания по одиторски проверки на банки, в които „ДСК Управление на активи” АД и/или управляваните от него колективни инвестиционни схеми имат открити депозити, свързани с предмета на дейност на УД.