green-header

Новини

News image

Съобщение за стартиране на публичното предлагане на дялове на ДФ „ДСК Алтернатива"

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява инвеститорите, че публичното предлагане на дяловете на ДФ „ДСК Алтернатива” започва от 03 юни 2013 г.
„ДСК Алтернатива” е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено във висококачествени инструменти на паричния пазар, банкови депозити и в дългови ценни книжа. Договорният фонд следва консервативна инвестиционна стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете при малки флуктуации. Поради консервативната стратегия на Фонда и липсата на такси при обратно изкупуване на дялове, неговият препоръчителен инвестиционен хоризонт може да бъде около 3-4 месеца. Минималната стойност на дяловете, които инвеститорът може да закупи по една сделка, е 500 лв.

Инвеститорите могат да подадат поръчка за покупка на дялове на Фондовете в по-големите офиси на дистрибутора на дяловете – „Банка ДСК” ЕАД (Приложение № 1 към проспекта на Фонда), а институционални инвеститори - и в офиса на УД, всеки работен ден, но не по-късно от 17.00 часа, освен в случаите на временно спиране на емитирането. Инвеститорите - физически лица, които ползват услугата „ДСК Директ” на „Банка ДСК” ЕАД, могат да подават и електронни поръчки за покупка на дялове на Фонда, след подаване на поне една (първа) поръчка-договор на хартиен носител „на гише”.

Проспектът на Фонда съдържа освен подробна информация относно продажбата на дяловете и обратното им изкупуване и свързаните с тях плащания, също и информация за инвестиционните цели и стратегия, основните рискове, свързани с инвестициите и друга съществена за инвеститорите информация. Проспектът и Документът с ключова информация за инвеститорите на Фонд са на разположение в офисите на „Банка ДСК” ЕАД, които дистрибутират дяловете, през работното им време и на интернет страницата на „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg. Информацията е налична на български език. Допълнителна информация може да получите на адреса на „ДСК Управление на активи”, гр. София, ул. „Цар Калоян”, № 1, ет. 4, тел: (2) 930 10 00, от 9:00 до 17:30 ч.