green-header

Новини

News image

Промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД

На 13.03.2014 г. Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри изменения в Правилата по чл. 13, ал. 2 ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка и управление на риска на договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД.
Промените влизат в сила незабавно, с изключение на измененията в Правилата по чл. 13, ал. 2 ЗДКИСДПКИ на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в Евро”, които влизат в сила на 14-тия ден след датата на одобрението по чл. 18 ЗДКИСДПКИ от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, а именно на 27.03.2014 г.
Одобрените Правила по чл. 13, ал. 2 ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка и управление на риска на Фондовете може да намерите всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.