green-header

Новини

News image

Промяна в правилата на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар”, ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” и „ДСК Алтернатива“ в сила от 30.08.2018 г.

На 21 юли 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар („Регламента”).
Регламентът въвежда тежък рестриктивен режим както по отношение на инвестиционните ограничения на тези фондове, така също и по отношение на тяхното администриране. Очаква се тези промени да затруднят значително функционирането на фондовете на паричния пазар (ФПП) и поради тази причина на множество управляващи дружества в Европа се налага да прекратят или преобразуват съответните ФПП под тяхно управление.

Поради практическата невъзможност в условията на българския пазар и икономическата нецелесъобразност да приложим Регламента по отношение на управляваните от нас фондове на паричния пазар, УД „ДСК Управление на активи“ АД предприе действия по промяна на правилата на управляваните фондове на паричния пазар - ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро”. Същата стъпка е предприета и за правилата на „ДСК Алтернатива“, който не e класифициран досега като ФПП, но поради своите инвестиционни цели и инвестиционна стратегия също попада в обхвата на Регламента. Предвидено е изменението в правилата на посочените три фонда да влезе в сила един месец след датата на одобрението им от Комисията за финансов надзор (т.е. на 30 август 2018 г.).
Съгласно предвижданите изменения трите фонда ще продължат да следват консервативна инвестиционна стратегия с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на фондовете при малки флуктуации. Фондовете ще инвестират преимуществено във влогове в кредитни институции и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

Във връзка с изискванията на Регламента, имената на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” ще бъдат променени съответно на ДФ „ДСК Алтернатива 1” и ДФ „ДСК Алтернатива 2”.
Правилата, Проспектите и КИИ на трите фонда с промените, които влизат в сила от 30 август 2018 г., са публикувани на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи“ АД в раздел Документи на всеки фонд.
До влизането в сила на промените в правилата, инвеститорите в трите фонда могат да продадат обратно дяловете си при досегашните условия, вкл. без такса за обратно изкупуване на дяловете им, , така че инвеститорите, които не са съгласни с промените, ще могат да се освободят от дяловете си при досегашните условия (обръщаме внимание, че и след влизането в сила на промените в правилата, не се предвижда да има такса за обратно изкупуване на дялове).