green-header

Новини

News image

Нов инвестиционен цикъл на ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции”

Във връзка с дейността на ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции”, уведомяваме инвеститорите, че считано от 22 декември 2015 г. започва следващият „отворен период” от инвестиционния цикъл на Фонда, съгласно неговия проспект. С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели на Фонда, дейността му е разделена на отделни цикли, всеки от които включва два периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”. Дяловете се продават и изкупуват обратно без прекъсване през двата периода, но се прилагат различни такси за сметка на инвеститорите при издаване и обратно изкупуване.
До 29 февруари 2016 г. включително приложимите такси за покупка и обратно изкупуване на дялове ще бъдат съответно 0.30% от НСАД при покупка и 0% от НСАД при обратно изкупуване на дялове. Инвеститорите следва да имат предвид, че от 01.02.2016 г. влизат в сила изменения в правилата на ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции”, като повече информация могат да намерят на www.dskam.bg
Проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции”, както и друга информация, са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК” ЕАД, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg Информацията е налична на български език.