green-header

Новини

News image

Новият фонд „ДСК Имоти” стартира от 7 март

„ДСК Управление на активи” разширява гамата на предлаганите продукти чрез нов фонд. „ДСК Имоти” е взаимен фонд от отворен тип за инвестиране основно в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритизация на недвижими имоти и други ценни книжа. Фондът ще инвестира основно в акции на български и чуждестранни АДСИЦ, както и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ, и в по-малка степен в дългови финансови инструменти и в инструменти на паричния пазар.
„ДСК Имоти” е създаден за физически и юридически лица, които търсят инвестиция с висок доход, желаят да имат сигурна и бърза ликвидност и имат готовност да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план”, коментира Петко Кръстев, Председател на Управителния Съвет и Изпълнителен директор на Управляващото дружество.
Основната част от инвестициите на фонда са обвързани индиректно с активи като офис сгради, жилищни сгради, земи и други недвижими имоти. По този начин се създава възможност за клиентите да следват движението на цените на недвижимите имоти. Чрез фонда вложението в такъв тип активи е диверсифицирано - то не е концентрирано само в един имот (сграда, апартамент или парцел), а е разпределено в различни по предназначение активи - жилищни и офис сгради, земя и т.н., които, от своя страна, могат да бъдат на различни национални пазари.
Инвестицията в новия фонд може да се определи като средно до високорискова като по степен на риска той е сходен с „ДСК Баланс” и е с по-нисък риск от „ДСК Растеж”.