green-header

Новини

News image

Намаление с 50% на таксите за покупка на дялове на пет договорни фонда на „ДСК Управление на активи“ по сключени договори за многократна покупка по инвестиционен план

С Решения от 21.03.2015 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в Правилата и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „ДСК Стандарт”, ДФ „ДСК Баланс”, ДФ „ДСК Растеж”, ДФ „ДСК Имоти” и ДФ „ДСК Евро Актив”. Съгласно приетите изменения, считано от 27.03.2015 г. (поръчки подадени от 27.03.2015 г.) таксата при покупка на дялове по сключени Договори за многократна покупка по инвестиционен план ще бъде в размер на 50% от текущия размер на таксата за покупка за съответния договорен фонд. По този начин дяловете ще се придобиват по емисионна стойност, основана на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на половината от текущия размер на разходите по емитирането на един дял.
Договорът за многократна покупка по инвестиционен план дава възможност за периодично закупуване на дялове от ДФ „ДСК Стандарт”, ДФ „ДСК Баланс”, ДФ „ДСК Растеж”, ДФ „ДСК Имоти” и ДФ „ДСК Евро Актив”. Договорът е безсрочен, като при подписването му инвеститорът определя сумата, която желае да инвестира, периодичността на инвестицията (ежемесечно, веднъж на два месеца или веднъж на три месеца), както и числото от месеца за периодичната инвестиция. Минималният размер на периодичната инвестиция зависи от избрания фонд. Договор за многократна покупка по инвестиционен план може да бъде сключен в поделенията на „Банка ДСК” ЕАД, в които се дистрибутират дялове на фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД.
Одобрените Правила и Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „ДСК Стандарт”, ДФ „ДСК Баланс”, ДФ „ДСК Растеж”, ДФ „ДСК Имоти” и ДФ „ДСК Евро Актив” и актуализираните Проспект и Ключова информация за инвеститорите може да намерите всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на Интернет страница - www.dskam.bg.