green-header

Новини

News image

Намаление на разходите за емитиране на дялове от ДФ „ДСК Евро Актив”, организиран и управляван от „ДСК Управление на активи” АД

„ДСК Управление на активи” АД уведомява инвеститорите, че във връзка с промени в Правилата на Фонда, одобрени с Решение № 225-ДФ/ 29.03.2013 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, считано от 05.04.2013 г. таксата за покупка на дялове на ДФ „Евро Актив” се намалява, като от 0.20% от НСА става 0.10% от НСА.
Инвеститорите следва да имат предвид, че и към момента таксата е в такъв размер (0.10% от НСА), тъй като тече промоционален период (от 01.12.2012 г. до 30.06.2013 г.), но предвид извършената промяна в Правилата на Фонда, таксата за покупка ще е в този намален размер постоянно, считано от 05.04.2013 г. Предстои публикуване на актуализиран Проспект на ДФ „Евро Актив” и Документ с ключова информация за инвеститорите.