green-header

Управление

Петко Кръстев

Председател на УС и Изпълнителен директор

Петко Кръстев Кръстев е Председател на Управителния съвет и Гл. изпълнителен Директор (изпълнителен член на Управителния Съвет) на Управляващото Дружество. В Технически Университет, гр. София Петко Кръстев придобива висше образование инженер по електронна техника и микроелектроника и втора специалност международни икономически отношения. В Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София той защитава Магистърска степен по Финансов контрол.

Петко Кръстев има дългогодишен опит на финансовите пазари в Република България. Бил е портфолио мениджър в Пенсионноосигурително Дружество „Ай Ен Джи” ЕАД. През 1999 г. е началник отдел “Корпоративни ценни книжа” в ТБ „Юнионбанк” АД, а в периода 1997-1999 г. е Директор “Капиталов пазар” и впоследствие - член на Съвета на директорите на Инвестиционен Посредник “Евър” АД. През 1998 г. Комисията по ценни книжа и фондовите борси му издава сертификат за брокер на ценни книжа. От м. ноември 2007 г. Петко Кръстев е член на Надзорния Съвет на Управляващо Дружество „ОТП Капитал” АД – Украйна. Петко Кръстев спечели приза „Мистър Икономика 2007” за принос в развитието на небанковия финансов сектор на XII-я Национален Конкурс.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.