За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

„ДСК Глобални защитни компании” може да бъде подходящ за клиенти (граждани, фирми, институции), които:

  • търсят инвестиция, която може да донесе доход основно от портфейл от разнообразни акции на компании от антициклични сектори на икономиката, при възможни по-съществени текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложените средства;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план;
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл, съставен предимно от разнообразни акции и/или инструменти, свързани с акции с акцент върху антициклични отрасли като, например,  потребителски стоки, здравеопазване и фармация, комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, нефт и газ и други.Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.