ДСК Глобални защитни компании

ДСК Глобални защитни компании

Месечен бюлетин - м. Септември, 2021

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Какви са предимствата?

Портфейл от инвестиции предимно в акции, търгувани на чуждестранен и/или български регулиран пазар, на компании от секторите потребителски стоки, здравеопазване (в т.ч. фармация), комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, нефт и газ, както и в борсово търгуеми фондове (ETFs), инвестиращи основно в акции на компании от тези сектори (антициклични сектори).

Научи повече
Възможност за инвестиции предимно в акции, търгувани на чуждестранен и/или български регулиран пазар, с фокус върху антициклични отрасли
alternative-books
72pxbig_calendar
Комбинация от висока ликвидност и възможности за доходност при управлението на Вашите средства
72pxbig_tick
Портфейл от акции и инструменти, свързани с акции на компании от антициклични сектори като потребителски стоки, фармация, комунални услуги, недвижими имоти и др.
72pxbig_hand
Възможност за периодични инвестиции при по-ниски разходи за покупка на дялове

За кого е подходящ?

Фондът може да бъде подходящи за широк кръг клиенти, които търсят възможности да реализират доходност от управлението на средствата си в средносрочен или дългосрочен план чрез разнообразни инвестиции с акцент върху определени икономически сектори (антициклични сектори) 

Научи повече

Как се управляват средствата?

Цели реализиране на капиталови печалби и дивиденти от акции на компании от антициклични сектори.

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка и обратно изкупуване на дялове и оперативни разходи. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове по една сделка е 100 лева.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.