ДСК-ОТП Премиум Микс

Фондът дава възможност за клиентите да се възползват от прецизна и ефективна комбинация от доказали се във времето фондове, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“, които инвестират в разнообразни активи като акции, облигации, суровини/стоки, деривати и други, търгувани на различни пазари в цял свят. Той представлява готов „пакет“ от други фондове, чрез който клиентите ползват професионален опит и експертиза на успешни портфолио-мениджъри и инвестиционни възможности по цял свят и така осигурява голямо разнообразие на инвестиции, от които зависят резултатите на „ДСК - ОТП Премиум Микс“.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.