За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Европейски акции" е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • предпочитат инвестиция, която при съобразяване с "отворен и ограничен период" на Фонда има възможност за защита на 99% на стойността на инвестицията;
  • търсят възможност за по-голяма доходност, частично обвързана с резултатите на индекс/и на акции на европейски компании;
  • търсят инвестиция с нисък риск до умерен риск;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен/дългосрочен  период, съобразен с текущия "ограничен период" от дейността на Фонда.

Ние считаме, че дяловете на "ДСК Стабилност - Европейски акции" са подходящи за много широк кръг инвеститори - както за физически лица, разполагащи с по-малки по размер средства, които не желаят да поемат значим инвестиционен риск, така и за юридически лица с по-големи финансови възможности.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.