Инвестиция и доходност

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на "ДСК Стабилност - Европейски акции" по една сделка е 500 лева. Минималната стойност на обратното изкупуване на дялове на Фонда по една сделка е 500 лева.


Препоръчителното време за задържане на средства във Фонда (препоръчителен инвестиционен хоризонт), следва да е съобразено с продължителността на "ограничения период" от дейността на Фонда, за да се реализира оптимален резултат от инвестицията - около 4-5 години.


Очакваната доходност от инвестицията в дялове на “ДСК Стабилност – Европейски акции” е по-висока от доходността по срочен банков депозит и може да бъде частично обвързана с покачването на пазарни/борсови индекси върху акции на европейски компании. При понижение на тези индекси и при купуване и обратно изкупуване на дялове само през отворените периоди от дейността на Фонда, инвеститорите могат да елиминират влиянието от евентуално понижение на индекса/индексите през периода.


Защита на 99% от стойността означава, че нетната стойност на активите на един дял, изчислена на последния работен ден от “ограничения период“, следва да не бъде по-ниска от 99% от нетната стойност на активите на един дял, изчислена на последния работен ден от “отворения период“.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.