Какви са предимствата?

Какви са предимствата?

 

"ДСК Стабилност - Немски акции" дава възможност за защита на 99% от стойността на инвестираните средства от клиентите при запазване/задържане на инвестицията през „ограничения” период от дейността на Фонда и доколкото е съвместимо с това - нарастване на стойността на дяловете над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на нисък до умерен риск.

Чрез подходящите финансови инструменти, включени в портфейла на Фонда, той дава възможност за нарастване на стойността на вложените средства при покачване на стойността на индекс/и, свързан с акции на немски компании през предвидения "ограничен период".

През „отворения период“ от дейността на Фонда не се прилагат такси за покупка и обратно изкупуване на дялове, съгласно Тарифата на Банката-дистрибутор на Фонда (Банка ДСК) .
Фондът ще се стреми да осигури максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове през “отворения период“.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.