За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Немски акции" е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • предпочитат инвестиция, която при съобразяване с "отворен и ограничен период" на Фонда има възможност за защита на 99% на стойността на инвестицията;
  • търсят възможност за по-голяма доходност, частично обвързана с резултатите на индекс/и на акции на немски компании;
  • имат възмажност да инвестират в средносрочен и дългосрочен период ;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен/дългосрочен  период, съобразен с текущия "ограничен период" от дейността на Фонда.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.