За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

"ДСК Алтернатива 2" е подходящ за инвеститори - физически лица, които:

    - търсят възможност за управление на свободните си средства в евро с много нисък риск, с която може да постигнат относително постоянен, макар и по-нисък, резултат;
    - желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат;
    - се стремят да повишат дохода от свободните си еврови средства в краткосрочен план и да могат да ползват гъвкаво средствата си.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.