green-header

За кого е подходящ?

"ДСК Алтернатива 2" е подходящ за инвеститори - физически лица, които:

    - търсят възможност за управление на свободните си средства в евро с много нисък риск, с която може да постигнат относително постоянен, макар и по-нисък, резултат;
    - желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат;
    - се стремят да повишат дохода от свободните си еврови средства в краткосрочен план и да могат да ползват гъвкаво средствата си.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.