Инвестиция и доходност

Инвестиция и доходност

Минималната сума за покупка на дялове на "ДСК Алтернатива 2", по една сделка, е 250 евро. Минималната стойност на обратното изкупуване на дялове на Фонда по една сделка, е 250 евро.

Препоръчителният инвестиционен хоризонт е около или над 12 месеца.

Очакваната доходност от инвестицията в дялове на Фонда може да бъде съизмерима с нивата на дохода на алтернативни нискорискови форми на инвестиране.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.