green-header

Информация за разходите

Вашата инвестиция в "ДСК Хоризонт 2040" може да бъде свързана със следните разходи:

1. "Транзакционни разходи" – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Фонда. Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове.

При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такси, съгласно своята Тарифа, както следва: 0,50% при покупка; 0,25% при периодични многократни покупки по "ДСК Инвестиционен план"; 0,00% при обратно изкупуване.

  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

2. "Оперативни разходи"  – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите му и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните оперативни разходи за 2021 г. са както следва:

Такси, поемани от фонда в рамките на една година*

Годишни оперативни разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Възнаграждение за управляващото дружество**
0.00%
Други оперативни разходи***
0.00%
Общо
0.00%

 

 

 

* Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2021 г. Те могат да варират за различните години.


** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 2.00 (две) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.


*** В „Други оперативни разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, регулираните пазари и Централен депозитар и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Фонда.


Разходи като възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Фонда, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда, които не са изрично посочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са за сметка на Управляващото Дружество.

 

 

 

 

 

 

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.