ДСК Хоризонт 2040

ДСК Хоризонт 2040

Месечен бюлетин - м. Септември, 2021

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

За кого е подходящ?

Фондът е препоръчителен за клиенти, които се стремят да натрупат средства за конкретна своя цел и планират да изтеглят (изцяло или на части) средствата си след „целевата дата“ – края на 2040 г. Съгласно действащото законодателство, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. 

Как се управляват средствата?

Фондът ще следва инвестиционна стратегия на жизнения цикъл (life-cycle strategy) -  структурата на инвестициите се променя плавно, съобразно оставащото време до  „целева дата“ (31.12.2040 г.).

Научи повече

Информация за разходите

Инвестицията във Фонда може да бъде свързана с такси за покупка и обратно изкупуване на дялове, съгласно Тарифата на банката – дистрибутор (Банка ДСК) и с други оперативни разходи 

Научи повече

Запазете час за среща с експерт от Банка ДСК

Направете среща на Вашите пари с най-подходящите възможности

Час Минути

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.