green-header

Как се управляват средствата?

Основни цели на „ДСК Алтернатива“ са нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на доход, съизмерим с (или по възможност надвишаващ) нивата на доходност на алтернативни нискорискови инвестиции, при поемане на нисък риск и осигуряване на максимална ликвидност.
Фондът инвестира преимуществено в депозити и в дългови ценни книжа. Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна инвестиционна стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете при малки флуктуации.

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл.7 - чл.11 от Правилата на Фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.