Как се управляват средствата?

Как се управляват средствата?

Основни цели на „ДСК Алтернатива“ са нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на доход, съизмерим с (или по възможност надвишаващ) нивата на доходност на алтернативни нискорискови инвестиции, при поемане на нисък риск и осигуряване на максимална ликвидност.
Фондът инвестира преимуществено в депозити и в дългови ценни книжа. Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна инвестиционна стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете при малки флуктуации.

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл.7 - чл.11 от Правилата на Фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.