green-header

Новини

News image

Промяна в максималния размер на таксите за 10 фонда, които може да събира Дистрибутора и промяна в рисковия профил на „ДСК Стабилност – Европейски акции" и „ДСК Стабилност – Немски акции”

„ДСК Управление на активи“ АД уведомява инвеститорите че считано от 19.12.2022 г. влизат в сила промени в Правилата на ДФ „ДСК Стандарт”, ДФ „ДСК Баланс”, ДФ „ДСК Растеж”, ДФ „ДСК Глобални защитни компании”, ДФ „ДСК Евро Актив”, ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции”, ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”, ДФ „ДСК Алтернатива 1”, ДФ „ДСК Глобални компании” и ДФ „ДСК Динамика” („Фондовете“).

Промените в правилата на фондовете се отнасят до следното:

1. Променя се максималният размер на таксите, които дистрибуторът „Банка ДСК“ АД ще може да начислява при продажба на дялове, както следва:

-ДФ „ДСК Стандарт“: до 0.5%
-ДФ „ДСК Баланс“: до 1.5%
-ДФ „ДСК Растеж“: до 1.5%
-ДФ „ДСК Глобални защитни компании“: до 1.5%
-ДФ „ДСК Евро Актив“: до 0.5%
-ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции“ – 0.5%
-ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции“ – 0.5%
-ДФ „ДСК Алтернатива 1“: до 0.5%
-ДФ „ДСК Глобални компании“: до 1.5%
-ДФ „ДСК Динамика“: до 1.5%

2. Променя се рисковият профил на ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции” и ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции” от нисък до умерен риск на умерен до висок риск. Изменението не се дължи на предвиждана промяна в управлението на посочените Фондове, а на промяна в методиката на изчисляване на обобщения показател на риска поради влизането в сила от 01.01.2023 г. на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията от 8 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи. Съгласно Делегирания регламент, при изчисляването на обобщения показател на риска следва да се отчита освен пазарния риск и кредитния риск. За сравнение, към настоящия момент при определянето на синтетичния индикатор на риска и доходността е отчитан единствено пазарния риск, в съответствие с изискванията на Насоките на CESR относно методологията за изчисляване на синтетичния индикатор за риск и доходност в Документа с ключова информация за инвеститорите.

Одобрените Правила на Фонда, както и актуализираните Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите, (в сила от 19.12.2022 г.), може да намерите на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg. В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на съответния Фонд в периода до влизане в сила на промените в Правилата.

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf.